Ποιότητα – Πιστοποιήσεις

Ποιότητα (πιστοποιήσεις)

Η ποιότητα των υπηρεσιών μας αντικατοπτρίζει τις αξίες και την επιχειρηματική μας ηθική. Εργαζόμαστε καθημερινά προς την κατεύθυνση αυτή ενώ φροντίζουμε να πιστοποιούμε το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών μας μέσα από ανεξάρτητους φορείς.

Η Kolossos Security έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα πιστοποίησης EQA HELLAS “Quality for Leaders” ISO 9001:2008.

Οι ολοένα αυξανόμενες ανάγκες των πελατών μας, σαν συνάρτηση με την αύξηση της εγκληματικότητας στην Ελλάδα, μας ώθησε στην εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών οι οποίες οδήγησαν σε μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα και συνέβαλαν τα μέγιστα τόσο στη διαμόρφωση των πολιτικών ασφαλείας όσο και στην επίτευξη των στρατηγικών μας στόχων.

ISO 9001:2015

Το πρότυπο ISO 9001:2015 είναι το πιο διαδεδομένο διεθνές πρότυπο παγκοσμίως. Το πρότυπο ISO 9001:2015 ενσωματώνει καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε µία επιχείρηση, συμβάλλει ουσιαστικά στη:

 • Βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.
 • Κατανόηση και ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.
 • Αύξηση της ικανοποίησης των πελατών, προμηθευτών, προσωπικού της επιχείρησης.
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας της επιχείρησης.
 • Προσδιορισμός των κινδύνων και εκπόνηση πλάνου ενεργειών για την αντιμετώπισή τους (RiskAssessment).
 • Αναβάθμιση των διεργασιών της επιχείρησης ώστε να παράγεται προστιθέμενη αξία.
 • Διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων των εργαζομένων.
 • Αποτροπή και πρόληψη λαθών και αστοχιών.
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους και την εξοικονόμηση πόρων.
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την προσέλκυση νέων πελατών, την είσοδο σε νέες αγορές και την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.

ISO 14001:2015

Το πρότυπο ISO 14001:2015 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο θέτει το πλαίσιο για την αναγνώριση, αξιολόγηση και τη διαχείριση των περιβαλλοντικών πλευρών των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών μιας επιχείρησης ή οργανισμού με σκοπό την ανάπτυξη και πιστοποίησής της με σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Το πρότυπο ISO 14001:2015 απαιτεί την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη λήψη μέτρων και την εφαρμογή κατάλληλων προγραμμάτων, με στόχο τη μείωση των ανωτέρω επιπτώσεων, την εξοικονόμηση ενέργειας και των φυσικών πόρων που καταναλώνονται, τη διαχείριση των απορριμμάτων και την ανακύκλωση των υλικών που παράγονται από τη λειτουργία της επιχείρησης, με απώτερο σκοπό τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης, την συμμόρφωσή της με τις νομικές απαιτήσεις, τη συνεχή βελτίωση, την πρόληψη της ρύπανσης και την απόδειξη της περιβαλλοντικής της ευαισθητοποίησης.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε µία επιχείρηση, συμβάλλει ουσιαστικά στη:

 • Βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης.
 • Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
 • Επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία και την αποφυγή προστίμων.
 • Πρόληψη της ρύπανσης.
 • Εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, την προσέλκυση νέων πελατών, την είσοδο σε νέες αγορές και την συμμετοχή σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς το ευρύ κοινό, τις αρμόδιες αρχές, τους επενδυτές.
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε περιβαλλοντικά θέματα.

ISO 45001:2018

Το πρότυπο ISO 45001:2018 αφορά την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Στόχος της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία η συνεχής μείωση της επικινδυνότητας στους χώρους εργασίας, και απώτερο στόχο την μείωση των χρόνων απουσίας από την εργασία εξαιτίας εργατικών ατυχημάτων, και την μείωση του οικονομικού κόστους για την επιχείρηση.

Η πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας & της Ασφάλειας στην Εργασία σε έναν οργανισμό ή µία επιχείρηση, συμβάλλει ουσιαστικά στην:

 • Αναγνώριση των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον.
 • Ελαχιστοποίηση της έκθεσης των εργαζομένων και των τρίτων σε κινδύνους.
 • Αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας.
 • Επίτευξη ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας για όλο το προσωπικό.
 • Διασφάλιση αδιάλειπτης & απρόσκοπτης λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Επίτευξη μεγαλύτερης συμμόρφωσης με τη Νομοθεσία και την αποφυγή προστίμων και αποζημιώσεων.
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας.
 • Βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης στο ευρύ κοινό, στις αρμόδιες αρχές, σε επενδυτές.
 • Βελτίωση της ασφαλιστικής ικανότητας της επιχείρησης.
 • Δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, στην προσέλκυση νέων πελατών, στην είσοδο σε νέες αγορές και την συμμετοχή σε διαγωνισμού του δημοσίου.

ISO/IEC 27001:2013

Το ISO/IEC 27001:2013 είναι διεθνές πρότυπο πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (αλλά και θεμάτων ασφαλείας –securityaspects– γενικότερα). Η εφαρμογή του διασφαλίζει την προστασία της πληροφορίας, τόσο της εταιρείας, όσο και των πελατών της, από οποιαδήποτε κίνδυνο. Η συγκεκριμένη διασφάλιση επιτυγχάνεται με την εφαρμογή ειδικών πολιτικών για τον εντοπισμό, τη διαβάθμιση, την ανάλυση επικινδυνότητας και την θέσπιση σημείων ελέγχου των πληροφοριών είτε αφορούν σε ηλεκτρονικά δεδομένα είτε πρόκειται για έγγραφα, οικονομικά στοιχεία κλπ. Το πρότυπο επίσης προβλέπει την κατάρτιση σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας και εξασφαλίζει πλήρως την τήρηση της εμπιστευτικότητας έναντι τρίτων.

H πιστοποίηση ενός Συστήματος Διασφάλισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 27001 σε έναν οργανισμό συμβάλει στην:

 • Κάλυψη των αδυναμιών του συστήματος και ενίσχυση του ελέγχου των κινδύνων ΙΤ, με την καθιέρωση μέτρων ασφαλείας IT, αποτρέποντας περιστατικά απώλειας ή καταστροφής δεδομένων.
 • Συμμόρφωση με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία, τις επιταγές της Αρχής Προστασίας Προσωπικού Χαρακτήρα και τις διεθνείς προδιαγραφές.
 • Ανάδειξη της ύπαρξης ενός επίσημου και λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών.
 • Απόκτηση της εμπιστοσύνης των πελατών και συνεργατών του οργανισμού, καθώς ο χειρισμός και η αποθήκευση των προσωπικών τους δεδομένων γίνονται με πλήρη ασφάλεια και εμπιστευτικότητα.
 • Παροχή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην ικανοποίηση συμβατικών υποχρεώσεων.
 • Απόδειξη της δέσμευσης της ανώτατης διοίκησης του οργανισμού στην ασφάλεια των πληροφοριών του.
 • Διαβεβαίωση ότι η ακεραιότητα των συστημάτων, των συστημάτων επεξεργασίας και της πληροφορίας συντηρείται.
 • Διασφάλιση για ταχεία αποκατάσταση της λειτουργίας του οργανισμού και ανάκτηση των δεδομένων σε περίπτωση καταστροφής τους (recoveryplan).
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέμα ασφαλείας πληροφοριών.

Είμαστε μια εταιρεία secutiry που διαθέτει την εμπειρία και την τεχνογνωσία για να σας παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φύλαξης-ασφαλείας σε προσιτές τιμές.

Η Kolossos Security έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα πιστοποίησης EQA HELLAS “Quality for Leaders” ISO 9001:2008.